Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov pre občanov mesta Bardejov

08.04.2019 | Oznamy
kontajneri
Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 - tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:
a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:
- nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),
- biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, liste, konáre a pod.),
- drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 6.5.2019. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta www.bardejov.skBardejovskej televízie.

 

Záberový rajón: ulica, obytný blok - miesto uloženia kontajnera

 

I. s í d l i s k o  O B R A N C O V  M I E R U

- 11.3.2019 -
Komenského - parkovisko pri K2 Ťačevská - parkovisko pri K5

 

- 12.3.2019 –
Komenského - parkovisko pri D4 Komenského - parkovisko pri MŠ

- 13.3.2019 -
Komenského - parkovisko pri A8 Komenského - parkovisko pri A10

- 14.3.2019 -
Ťačevská - parkovisko pri bloku B Bezručova - parkovisko pri bloku D6

- 15.3.2019 –
Ťačevská - parkovisko pri bloku K10 Sázavského - parkovisko pri bloku I2

- 18.3.2019 -
Wolkerova - parkovisko pri bloku G2 Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

- 19.3.2019 -
Moyzesova - parkovisko pri bloku E4 Gorkého - parkovisko pri tržnici AB

- 20.3.2019 –
Gorkého - parkovisko pri bloku A1 Jirásková - parkovisko pri Gymnáziu

- 21.3.2019 -
Partizánska - parkovisko pri bloku H1 Partizánska - parkovisko pri bloku B4

- 22.3.2019 -
Partizánska - parkovisko pri bloku B6

II. s í d l i s k o  Z A  R A J O M

- 25.3.2019 –
Fučíkova - parkovisko pri hotely Artin

- 26.3.2019 –
Přerovská - pri Evanjelickom cintoríne Dlhý rad - parkovisko pri bloku A1

- 27.3.2019 -
Dlhý rad - parkovisko pri bloku B2 Slovenská - parkovisko pri kotolni 07

-28.3.2019 -
Nový sad - parkovisko

III.  s í d i s k o  D R U Ž B A

- 28.3.2019 -
Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A3

- 29.3.2019 -
Pod Papierňou - parkovisko pri bloku C2Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A5

- 1.4.2019 -
Pod Papierňou - parkovisko pri bloku B2 J. Bottu, - mestská komunikácia

- 2.4.2019 -
Štefánikova - parkovisko pred futbalovým štadiónom Štefánikova - parkovisko pred objektom Cactus

IV. s í d l i s k o V I N B A R G

- 3.4.2019 -
J. Grešáka - parkovisko pri bloku B15 L. Svobodu - parkovisko pri VII. ZŠ

- 4.4.2019 -
L. Svobodu - parkovisko pri bloku B4
L. Novomeského - parkovisko pri bloku B1

- 5.4.2019 -
J. Švermu - parkovisko pri kotolni
A. Svianteka - parkovisko pri bloku A3

V. R O D I N N É  D O M Y  Bardejov  -  I B V

- 8.4.2019 –
Pod Vinbargom - parkovisko pri V. ZŠsv. Jakuba - parkovisko pri NsP – veľké

- 9.4.2019 -
Ťačevská - parkovisko pri NsP – malé Gróner - pred železničným priecestím

- 10.4.2019 -
Pod Šibeňou horou - pri obchode ABM Pod Lipkou - voľná plocha pri moste

- 11.4.2019 -
Postajok - voľná plocha pri železničnom prejazdeStöcklova - parkovisko

- 12.4.2019 -
Hviezdoslavova - parkovisko
Kukorelliho ul.- voľná plocha na konci ulice

- 15.4.2019 -
Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku Ľ. Štúra - na konci ulice

- 16.4.2019 -
Ľ. Štúra - parkovisko pri hostinci Tehelná - MsK pri rodinnom dome č.75

- 17.4.2019 -
Pri Štepnici - pri rodinných domoch
Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

- 23.4.2019 -
Bardejovská Zábava - parkovisko pri obchode Poštárka / IBV - pri zastávke MHD

- 24.4.2019 -
Poštárka / sídlisko - ľavá strana Poštárka / sídlisko - pravá strana

- 25.4.2019 -
Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

VI. B A R D E J O V S K Á  N O V Á  V E S

- 25.4.2019 -
Nová ul. - voľná plocha pri MSK

- 26.4.2019 -
Nám. L. Berku - parkovisko pri nákupnom stredisku Giraltovská - parkovisko

- 29.4.2019 -
Pri štadióne - na mestskej komunikácií Pálenica - na mestskej komunikácií pri lávke

VII. D L H Á  L Ú K A

- 30.4.2019 -
Dlhá - parkovisko pri nákupnom stredisku Minerálna - parkovisko pri prameni minerálnej vody

- 2.5.2019 – Kamenec - pri moste

VIII. B A R D E J O V S K É  K Ú P E L E

- 2.5.2019 -
Bardejovské Kúpele - parkovisko pri obytných blokoch

IX. M I H A Ľ O V

- 3.5.2019 -
Mihaľov - pri cintoríne
Mihaľov - pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.