O P A T R E N I A prijaté na zasadnutí mestského krízového štábu 26.3.2020

Na štvrtkovom  (26.3.) zasadnutí mestského krízového štábu bola detailne rozanalyzovaná aktuálna situácia v realizácii prijatých opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID–19 a prijaté ďalšie opatrenia, ktoré smerujú v prvom rade k ochrane zdravia obyvateľov mesta a zabezpečeniu najnutnejších ich potrieb – primárne najohrozenejšej skupine – seniorom.

Z prijatých opatrení vyberáme:

 

 

  • zabezpečiť dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb  v zariadeniach: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov pobytové, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou, denné centrá, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku v súlade s opatrením ústredného krízového štábu SR,

 

  • zabezpečiť uzavretie vstupov do areálov ihrísk: detské dopravné ihrisko na ul. Nábrežná, multifunkčné ihriská v Bardejovskej Novej Vsi, na sídlisku Vinbarg, na sídlisku Moliterka, Skate park a oplotené detské ihriská v správcovskej pôsobnosti m.p. Bapos, s oznamom o dôvode obmedzenia používania, 

 

  • vypracovať záložný plán vývozu TKO v prípade ochorenia osádok, 

 

  • dôsledná kontrola Mestskou políciou (MsPO) dodržiavania zákazu vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest,

 

  • zabezpečovať kontrolu dodržiavania povinností pohybovať sa na verejnosti s ochrannými  rúškami v MHD. Osobitne venovať pozornosť linkám MHD, kde sú resp. budú hlásené porušovania od prevádzkovateľa MHD -SAD Prešov, a.s.,

 

  • pripraviť komplexný návrh materiálno technického  zabezpečenia na dezinfekciu rizikových verejných priestranstiev – predovšetkým chodníkov a autobusových  čakární MHD, verejných priestranstiev pred OD Centrum, predstaničný priestor, priestory pred obchodným centrom „AB“ na ul. Komenského.  Súčasť komplexného návrhu má byť aj návrh harmonogramu a určenie ulíc a verejných priestranstiev, ktoré budú dezinfikované.

 

 

 

   V platnosti ostáva možnosť sprostredkovania nákupu pre seniorov 

Kontaktné číslo  +421908 986 764  pre nahlásenie nákupu:

počas pracovných dní v čase 9:00  do 12:00 hod

 

Objednávku je potrebné zadať najneskôr deň pred rozvozom, pre dodanie nákupu v pondelok objednať najneskôr v piatok.

 

Rozvoz nákupov:  pondelok, streda, piatok.

 

 

Rúška pre všetkých seniorov

   Mestu sa podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo rúšok pre všetkých seniorov nad 65 rokov tak, že budú distribuované od pondelka v priebehu budúceho týždňa do schránok dobrovoľníkmi.  Seniori už nemusia volať na uvedené kontaktné číslo, rúško dostanú všetci v najbližších dňoch.  Distribúcia sa bude realizovať po uliciach, preto je nutné, aby si všetci viditeľne  označili poštové schránky. Rúška dostanú aj obyvatelia v mestských častiach Bardejovská  Nová Ves, Dlhá Lúka, Bardejovské Kúpele a Mihaľov.

   V tejto súvislosti sa samospráva Bardejova chce poďakovať spoločnosti Trim Leader za podarované rúška – výrazne nám pomohli !   

 

 

Zápis prvákov

   Ešte pred zasadnutím krízového štábu sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konala pracovná porada s riaditeľmi základných škôl a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Medzi základné body, ktoré sa prerokovávali bolo nastavenie pravidiel práce z domu „home office,  ale najmä zabezpečenie vzdelávacej činnosti pre žiakov základných škôl a predškolských zariadení počas prerušenia vyučovania. Bolo zdôraznené, že režim,  v ktorom teraz školy a zariadenia fungujú nie je režimom prázdninovým, či dovolenkovým, ale je  nevyhnutné zabezpečiť vzdelávací proces žiakov, založený aj  na komunikácii s rodičmi, využívaní  e-learningového vzdelávania prostredníctvom systému edupage a ďalších edukatívnych platforiem a aplikácii, vrátane komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré sa týka aj žiakov v predškolských zariadeniach, najmä predškolákov.  Práca učiteľov si v tomto režime vyžaduje mimoriadne nasadenie náročné predovšetkým na čas, za čo im bolo vyjadrené poďakovanie. Podstatná časť pracovného rokovania bola venovaná príprave zápisu žiakov do prvého ročníka základných škôl, ktorý sa uskutoční v novom termíne,  od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020, bez osobnej účasti detí.  V tejto súvislosti preferujeme elektronické podanie, podanie poštou, ale možný bude aj osobný zápis v osobitnom režime. O podmienkach zápisu vás budeme podrobne informovať v priebehu budúceho týždňa na stránkach Mesta, ďalších informačných portáloch, ale najmä na internetových stránkach jednotlivých základných škôl.

 

zdroj: MsÚ Bardejov

zdroj: MsÚ Bardejov
Rúška pre seniorov
zdroj: MsÚ Bardejov
zdroj: MsÚ Bardejov
zdroj: MsÚ Bardejov
zdroj: MsÚ Bardejov

COVID-19 sa potvrdil u piatich Bardejovčanov