Plánované prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2019 | Oznamy
logo VSD
V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území mesta Bardejov.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13, č.d. 14, 15, 16, 18, 19, 20, ul. Lesná, ul. Kvetinová, ul. Krátka, ul. Vodárenská č.d. 42, ul. Dujava, ul. Potočná č.d. 5, 7, 10

- v termíne 4. apríl 2019 od 07.50 hod. do 17.30 hod..

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny posiela VSD v zákonom stanovenej lehote v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. V zmysle tohto zákona tiež platí pravidlo, že odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.