Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na území mesta Bardejov a prímestských častí

11.01.2020 | Oznamy
Zvoz odpadu - ilustračná foto
PONDELOK:
1. rajón: sídlisko Vinbarg, sídlisko Družba (bytovky), BARDEJOVSKÉ KÚPELE (celé), Partizánska, Cintorínska, Gorkého, Jiráskova, Gorlická, Moyzesova, Wolkerova, nám. SNP,
2. rajón: Poštárka (domy + firmy), Nábrežná (všetko), 29. augusta (1100), Fučíkova, Nový sad (1100), Českej Lípy (1100), T. Ševčenku, Komenského (ľavá strana), Ťačevská (ľavá strana)
3. rajón: Mlynská, Sázavského, Komenského (pravá strana), Ťačevská (pravá strana), Sv. Jakuba (všetko), Bezručova (1100), tržnica „AB“, Kuzmányho (1100), sídlisko Poštárka (bytovky)

UTOROK:
1. rajón: DLHÁ LÚKA, Kutuzovova, Toplianska (všetko), Pod Vinbargom, Družba (domy), Pod Papierňou, Mikulovská, J. Bottu, Sládkovičova, Gutgeselova, Duklianska (bytovka), Pri Štepnici
2. rajón: Kellerova, Jesenského, Přerovská, Kukorelliho, Kukučínova, Ľ. Štúra, S. Chalúpku, Bernolákova, M. Benku, J. Matúšku, 9. mája, Tehelná
3. rajón: Dlhý rad, BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES, Slovenská (všetko)

STREDA:
1. rajón: sídlisko Vinbarg, ul. Tehelná, Moliterka, sídlisko Družba (bytovky + domy), sídlisko Poštárka (bytovky)
2. rajón: Štefánikova, Dlhý rad (110), Kúpeľná, Českej Lípy, Fučíkova, 29. augusta, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Mníchovský potok
3. rajón: MIHAĽOV, Bardejovská Zábava ŠTVRTOK:
2. rajón: Hviezdoslavova, Baštová, Miškovského, Kláštorská, Rhodyho, Veterná, Radničné námestie, Krátky rad, F. Kráľa, Pod brehom, Šiancova, Starý blich, Pod Šibeňou horou, Pod lipkou, Postajok, Pod Kalváriou, Stöcklova, Poštová
3. rajón: podniky (Duklianska a Priemyselná), Sázavského, Sv. Jakuba (1100), tržnica AB

PIATOK:
1. rajón: sídlisko Vinbarg, sídlisko Družba (bytovky), BARDEJOVSKÉ KÚPELE (okrem domov), Partizánska, Cintorínska, Gorkého, Jiráskova, Gorlická, Moyzesova, Wolkerova, nám. SNP
2. rajón: kpt. Nálepku, Bezručova (všetko), Kuzmányho (110), Kacvinského, Gróner, Puškinova, T. Ševčenku, Nábrežná (bytovky), Fučíková (bytovky), Komenského (ľavá strana), Ťačevská (ľavá strana)
3. rajón: Dlhý rad, 29 augusta, Nový sad, Českej Lípy, Slovenská (1100), Komenského (pravá strana), Ťačevská (pravá strana), sídlisko Poštárka (bytovky), tržnica AB

SOBOTA:
1. rajón: sídlisko Vinbarg, sídlisko Družba, sídlisko Poštárka.

ODPAD Z ČISTENIA ULÍC:
- Zber odpadu z odpadkových uličných košov sa vykonáva vozidlom Hyundai H1.
1. PONDELOK, UTOROK, STREDA a PIATOK: Radničné námestie, Dlhý rad, Slovenská, Poštová, Rhodyho, Hviezdoslavova, zastávky MHD, Bardejovské Kúpele, sídlisko Vinbarg, sídlisko Komenského a sídlisko Družba.
2. V dobe od 1. mája do 30. septembra zber odpadov z odpadkových uličných košov v Mestskej pamiatkovej rezervácii, ul. Dlhý rad a Slovenská sa vykonáva počas celého týždňa (cez víkend ručným čistením, podľa potreby).
3. PIATOK: sa vykonáva zber KO z IBV z tých ulíc, ktoré nie sú zjazdné pre veľkokapacitné vozidlá. Zber sa realizuje vrecovým systémom s vozidlom Hyundai H1 sručným nakladaním. pre ulice: Andraščíkova, Postajok a Pod Kalváriou.

VÝVOZ VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV Z CINTORÍNOV:
- Na požiadanie správcu príslušného cintorína.
PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA
1. Mesto má pre občanov mesta platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady zriadený zberný dvor na ul. Štefánikova 3751 v Bardejove.
2. Zberný dvor sa prevádzkuje v dňoch: pondelok až sobota (mimo štátnych sviatkoch) a v čase: od 6:00 do 18:00 hod.
3. Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky, z papiera, plastov, skla, kovov, VKM, BRKO (zelený, oleje a tuky), objemný odpad, odpad s obsahom škodlivín, odpadové pneumatiky, textil a šatstvo, elektroodpady, batérie a akumulátory.
4. Fyzická osoba môže na zbernom dvore za poplatok odovzdať drobné stavebné odpady. Poplatok je určený v samostatnom VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (t.j. 0,020 € / kg).
5. Zber odpadov na zberných dvoroch sa bezodplatne neuskutočňuje od podnikateľov, ale len za poplatok prevádzkovateľovi zberného dvora, pre ktorý vedie prevádzkovateľ zberného dvora samostatnú evidenciu ostatných odpadov.

KONTAKT PRE INFORMÁCIE:

Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov - odd. životného prostredia

tel. 054/ 486 2163

e-mail: separacia@bardejov.sk milan.klimek@bardejov.sk

EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov - poverená organizácia
tel. 0910 809 868; 0910 809 869

e-mail: tibor.holtman@ekobardas.sk ekobard@centrum.sk

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.