Výberové konanie

Mesto Bardejov, zastúpené primátorom mesta MUDr. Borisom Hanuščakom, v zmysle zákona 513/1991 Z.z. § 125 a nasl., v súlade so zák. č. 552/2003 Z.z., vypisuje výberové konanie na funkciu:

 

                                                                                               Konateľ spoločnosti
                                                        Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Rhodyho 6, Bardejov

 

A/ Stručná charakteristika spoločnosti:

Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., zabezpečuje aktuálne lokálne spravodajstvo a publicistiku v súlade s licenciou o digitálnom vysielaní.

B/ Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • -  riadenie spoločnosti

 • -  tvorba programovej štruktúry

 • -  redakčná činnosť

 • -  tvorba obchodného a marketingového plánu spoločnosti

 • -  vyhľadávanie obchodných príležitosti

 • -  vedenie pracovného tímu

 • -  príprava pravidelných reportov

 • -  vodičský preukaz skupiny B

  C/ Požiadavky na uvedenú funkciu:

1. Kvalifikačné požiadavky:

 • -  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • -  bezúhonnosť

 • -  prax v oblasti masmediálnej alebo manažérskej práce

2. Ďalšie požiadavky:

 • -  znalosť legislatívy v oblasti médií, samosprávy, podnikania

 • -  manažérske znalosti problematiky riadenia

 • -  preukázateľná znalosť práce s počítačom

 • -  vítaná znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka

 • -  samostatnosť, flexibilita, iniciatíva

 • -  spôsobilosť na právne úkony

3. Požadované doklady:

 • -  písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja BTS, s.r.o. , skvalitňovania poskytovania služieb, v ktorej musí byť jasne vyjadrené dosiahnutie týchto cieľov :
  a) štruktúra nástrojov a foriem poskytovania informácií zo strany BTS, s. r. o.
  b) zavedenie progresívnych foriem poskytovania televíznych služieb

  c) zníženie nákladov na prevádzku BTS, s. r. o.
  koncepcia riadenia a rozvoja BTS, s.r.o. sa predkladá jedenkrát v tlačenej podobe formát A 4 v rozsahu najmenej 3 a najviac 5 strán (do rozsahu sa nepočítajú prílohy)

 • -  štrukturovaný životopis

 • -  doklad o dosiahnutom stupni vzdelania (overená kópia)

 • -  výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 • -  zdokladovanie praxe

  D/ Informácie o výberovom konaní:

- žiadosť o účasti na výberovom konaní je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do 15.5.2019 do 15,00 hod. a obálku označiť v ľavom dolnom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE BTS“ na adresu:

Mesto Bardejov Radničné námestie č. 16 085 01 Bardejov 1

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií: Ing. Martin Choma, PhD.

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

page2image2130337872

Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

page2image2130352480

V Bardejove 23.4.2019

MUDr. Boris Hanuščak primátor mesta Bardejov