Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o združenej dodávke elektriny