Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny